Postavljeno: -

12.10.2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14 i 07/17) ravnateljica Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno vrijeme za radno mjesto

1. kuhar/ica– m/ž – 1 izvršitelj (zamjena za bolovanje)


Uvjet: Završena srednja škola- program kuhar/kuharica, odnosno KV kuhar/kuharica
Kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14 i 07/17).
Rok za podnošenje prijava:  8 dana od dana objave natječaja.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku domovnice
  4. presliku uvjerenja o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci)
  5. potvrda HZMO-a o prethodnim zaposlenjima

Nije potrebno dostaviti originalne dokumente.
Prijave s dokaznom dokumentacijom dostaviti na adresu : Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.


Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta i uvjeta natječaja neće se razmatrati.